V6gq.gif

 

Maïly Beyrens  °1994

 


M̶a̶ï̶l̶y̶ ̶w̶o̶r̶k̶s̶ ̶p̶e̶r̶f̶o̶r̶m̶a̶t̶i̶v̶e̶l̶y̶ ̶a̶n̶d̶ ̶e̶v̶e̶n̶t̶-̶b̶a̶s̶e̶d̶,̶ ̶o̶f̶t̶e̶n̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶a̶ ̶s̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶e̶m̶p̶h̶a̶s̶i̶s̶ ̶o̶n̶ ̶m̶u̶s̶i̶c̶a̶l̶i̶t̶y̶,̶ ̶ ̶v̶i̶d̶e̶o̶l̶o̶g̶y̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶e̶n̶v̶i̶r̶o̶n̶m̶e̶n̶t̶s̶.̶ ̶
E̶v̶e̶r̶y̶ ̶i̶n̶d̶i̶v̶i̶d̶u̶a̶l̶ ̶s̶i̶g̶n̶s̶ ̶a̶ ̶s̶o̶-̶c̶a̶l̶l̶e̶d̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶a̶c̶t̶ ̶w̶h̶e̶n̶ ̶ ̶i̶t̶ ̶e̶n̶t̶e̶r̶s̶ ̶a̶ ̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶o̶u̶t̶s̶i̶d̶e̶ ̶o̶f̶ ̶h̶e̶r̶-̶h̶i̶s̶ ̶o̶w̶n̶.̶ ̶C̶o̶n̶v̶e̶n̶t̶i̶o̶n̶a̶l̶ ̶f̶o̶r̶m̶a̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶s̶i̶t̶u̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶s̶h̶e̶ ̶i̶s̶ ̶c̶o̶n̶f̶r̶o̶n̶t̶e̶d̶ ̶t̶o̶ ̶i̶n̶ ̶h̶e̶r̶ ̶o̶w̶n̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶e̶n̶v̶i̶r̶o̶n̶m̶e̶n̶t̶ ̶a̶r̶e̶ ̶r̶e̶c̶r̶e̶a̶t̶e̶d̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶a̶l̶t̶e̶r̶n̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶f̶o̶r̶m̶ ̶o̶r̶ ̶c̶o̶n̶t̶e̶n̶t̶;̶
i̶n̶ ̶o̶r̶d̶e̶r̶ ̶t̶o̶ ̶e̶m̶p̶h̶a̶s̶i̶s̶e̶ ̶c̶e̶r̶t̶a̶i̶n̶ ̶a̶s̶p̶e̶c̶t̶s̶,̶ ̶o̶r̶ ̶b̶r̶i̶n̶g̶ ̶a̶ ̶c̶e̶r̶t̶a̶i̶n̶ ̶c̶o̶n̶s̶c̶i̶o̶u̶s̶n̶e̶s̶s̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶b̶e̶h̶a̶v̶i̶o̶u̶r̶ ̶c̶o̶d̶e̶s̶,̶ ̶b̶o̶d̶y̶ ̶l̶a̶n̶g̶u̶a̶g̶e̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶r̶e̶l̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶h̶i̶p̶s̶.̶ ̶

̶T̶o̶g̶e̶t̶h̶e̶r̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶C̶h̶a̶r̶l̶o̶t̶t̶e̶ ̶S̶y̶m̶o̶e̶n̶s̶,̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶f̶o̶r̶m̶ ̶t̶h̶e̶ ̶d̶u̶o̶ ̶L̶O̶U̶C̶H̶E̶,̶ ̶w̶o̶r̶k̶i̶n̶g̶ ̶o̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶b̶l̶u̶r̶r̶y̶ ̶e̶d̶g̶e̶s̶ ̶o̶f̶ ̶p̶e̶r̶f̶o̶r̶m̶a̶n̶c̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶c̶o̶n̶c̶e̶r̶t̶,̶ ̶c̶o̶n̶s̶t̶a̶n̶t̶l̶y̶ ̶r̶e̶n̶e̶w̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶v̶i̶e̶w̶ ̶o̶n̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶a̶r̶t̶ ̶a̶n̶d̶ ̶m̶u̶s̶i̶c̶ ̶c̶o̶u̶l̶d̶ ̶b̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶d̶a̶i̶l̶y̶ ̶l̶i̶f̶e̶,̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶r̶e̶s̶s̶e̶m̶b̶l̶a̶n̶c̶e̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶d̶i̶f̶f̶e̶r̶e̶n̶c̶e̶s̶,̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶d̶u̶a̶l̶i̶t̶y̶ ̶a̶n̶d̶ ̶u̶n̶i̶t̶y̶.̶ ̶N̶o̶w̶ ̶b̶o̶t̶h̶ ̶s̶e̶p̶a̶r̶a̶t̶e̶d̶ ̶i̶n̶t̶o̶ ̶2̶ ̶d̶i̶f̶f̶e̶r̶e̶n̶t̶ ̶c̶o̶u̶n̶t̶r̶i̶e̶s̶,̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶a̶r̶e̶ ̶r̶e̶t̶h̶i̶n̶k̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶w̶a̶y̶ ̶o̶f̶ ̶w̶o̶r̶k̶i̶n̶g̶ ̶a̶s̶ ̶a̶ ̶p̶h̶y̶s̶i̶c̶a̶l̶l̶y̶ ̶t̶e̶a̶r̶e̶d̶ ̶u̶p̶ ̶e̶n̶t̶i̶t̶y̶.̶ ̶T̶h̶e̶y̶ ̶a̶r̶e̶ ̶p̶r̶e̶p̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶a̶ ̶s̶h̶o̶w̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶d̶i̶s̶t̶a̶n̶c̶e̶d̶ ̶c̶o̶m̶m̶u̶n̶i̶c̶a̶t̶i̶o̶n̶,̶ ̶t̶e̶m̶p̶o̶r̶a̶l̶i̶t̶y̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶p̶a̶t̶i̶a̶l̶i̶t̶y̶,̶ ̶l̶o̶n̶e̶l̶i̶n̶e̶s̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶h̶o̶n̶e̶s̶t̶y̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶t̶h̶e̶ ̶u̶s̶e̶ ̶o̶f̶ ̶l̶i̶v̶e̶s̶t̶r̶e̶a̶m̶i̶n̶g̶,̶ ̶v̶i̶d̶e̶o̶,̶ ̶s̶o̶u̶n̶d̶ ̶a̶n̶d̶ ̶d̶i̶s̶l̶o̶c̶a̶t̶e̶d̶ ̶c̶o̶n̶c̶e̶r̶t̶s̶.̶

P̶a̶r̶a̶l̶l̶e̶l̶ ̶t̶o̶ ̶h̶e̶r̶ ̶p̶e̶r̶f̶o̶r̶m̶a̶t̶i̶v̶e̶ ̶w̶o̶r̶k̶,̶ ̶s̶h̶e̶ ̶s̶e̶l̶l̶s̶ ̶p̶i̶e̶c̶e̶s̶ ̶t̶h̶r̶o̶u̶g̶h̶ ̶h̶e̶r̶ ̶i̶n̶d̶e̶p̶e̶n̶d̶e̶n̶t̶ ̶o̶n̶l̶i̶n̶e̶ ̶g̶a̶l̶l̶e̶r̶y̶ ̶c̶u̶r̶r̶e̶n̶t̶l̶y̶ ̶c̶a̶l̶l̶e̶d̶ ̶W̶E̶B̶S̶H̶O̶P̶.̶ ̶T̶h̶e̶r̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶s̶e̶v̶e̶r̶a̶l̶ ̶r̶e̶a̶s̶o̶n̶s̶ ̶f̶o̶r̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶p̶r̶o̶c̶e̶s̶s̶ ̶o̶f̶ ̶e̶x̶h̶i̶b̶i̶t̶i̶n̶g̶ ̶a̶n̶d̶ ̶d̶i̶s̶t̶r̶i̶b̶u̶t̶i̶n̶g̶ ̶h̶e̶r̶ ̶g̶r̶a̶p̶h̶i̶c̶ ̶w̶o̶r̶k̶:̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶r̶t̶ ̶o̶b̶j̶e̶c̶t̶ ̶a̶n̶d̶ ̶i̶t̶s̶ ̶v̶i̶s̶i̶b̶i̶l̶i̶t̶y̶ ̶f̶i̶n̶d̶i̶n̶g̶ ̶a̶ ̶w̶a̶y̶ ̶i̶n̶t̶o̶ ̶p̶e̶o̶p̶l̶e̶'̶s̶ ̶h̶o̶m̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶o̶w̶n̶ ̶l̶i̶f̶e̶;̶ ̶a̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶a̶n̶d̶ ̶e̶c̶o̶n̶o̶m̶i̶c̶a̶l̶ ̶n̶e̶c̶e̶s̶s̶i̶t̶y̶.̶

A̶f̶t̶e̶r̶ ̶i̶n̶t̶e̶r̶n̶a̶l̶l̶y̶ ̶d̶i̶s̶c̶u̶s̶s̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶s̶u̶b̶j̶e̶c̶t̶ ̶s̶e̶v̶e̶r̶a̶l̶ ̶t̶i̶m̶e̶s̶ ̶w̶h̶i̶l̶e̶ ̶s̶m̶o̶k̶i̶n̶g̶ ̶a̶n̶d̶ ̶l̶o̶o̶k̶i̶n̶g̶ ̶u̶p̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶k̶y̶,̶ ̶w̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶s̶t̶i̶l̶l̶ ̶q̶u̶e̶s̶t̶i̶o̶n̶i̶n̶g̶ ̶w̶h̶y̶ ̶t̶h̶e̶r̶e̶ ̶i̶s̶ ̶s̶u̶c̶h̶ ̶a̶n̶ ̶u̶r̶g̶e̶ ̶f̶o̶r̶ ̶h̶e̶r̶ ̶t̶o̶ ̶d̶o̶ ̶t̶h̶i̶s̶:̶ ̶w̶e̶ ̶t̶e̶m̶p̶o̶r̶a̶l̶l̶y̶ ̶c̶o̶n̶c̶l̶u̶d̶e̶d̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶i̶t̶'̶s̶ ̶a̶n̶ ̶a̶t̶t̶e̶m̶p̶t̶ ̶t̶o̶ ̶d̶e̶m̶o̶c̶r̶a̶t̶i̶z̶e̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶r̶t̶w̶o̶r̶k̶ ̶a̶n̶d̶ ̶r̶e̶f̶o̶r̶m̶ ̶a̶n̶ ̶e̶c̶o̶n̶o̶m̶i̶c̶ ̶i̶n̶d̶e̶p̶e̶n̶d̶e̶n̶c̶e̶ ̶—̶ ̶e̶n̶l̶a̶r̶g̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶p̶e̶c̶t̶r̶u̶m̶ ̶o̶f̶ ̶w̶h̶e̶r̶e̶ ̶a̶n̶ ̶a̶r̶t̶w̶o̶r̶k̶ ̶c̶o̶u̶l̶d̶ ̶l̶i̶v̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶w̶h̶o̶m̶ ̶i̶t̶ ̶c̶o̶u̶l̶d̶ ̶l̶i̶v̶e̶.̶ ̶R̶e̶l̶o̶c̶a̶t̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶r̶t̶-̶o̶b̶j̶e̶c̶t̶'̶s̶ ̶h̶o̶m̶e̶,̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶t̶o̶ ̶s̶c̶r̶e̶e̶n̶ ̶t̶o̶ ̶b̶a̶t̶h̶r̶o̶o̶m̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶c̶h̶i̶m̶n̶e̶y̶s̶ ̶c̶r̶e̶a̶t̶e̶s̶ ̶a̶ ̶p̶e̶r̶s̶o̶n̶a̶l̶ ̶r̶e̶l̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶h̶i̶p̶.̶ ̶W̶o̶r̶k̶s̶ ̶a̶r̶e̶ ̶h̶a̶n̶g̶e̶d̶ ̶o̶n̶ ̶l̶i̶v̶i̶n̶g̶-̶r̶o̶o̶m̶ ̶w̶a̶l̶l̶s̶,̶ ̶f̶o̶r̶g̶o̶t̶t̶e̶n̶ ̶i̶n̶ ̶a̶t̶t̶i̶c̶s̶ ̶o̶r̶ ̶w̶o̶r̶n̶ ̶o̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶b̶o̶d̶y̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶n̶e̶w̶ ̶o̶w̶n̶e̶r̶.̶ ̶P̶e̶o̶p̶l̶e̶ ̶t̶a̶l̶k̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶i̶t̶ ̶d̶u̶r̶i̶n̶g̶ ̶d̶i̶n̶n̶e̶r̶ ̶w̶i̶t̶h̶o̶u̶t̶ ̶s̶i̶g̶n̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶a̶c̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶r̶t̶-̶s̶p̶a̶c̶e̶.̶
T̶h̶e̶ ̶o̶w̶n̶e̶r̶s̶ ̶a̶r̶e̶ ̶a̶s̶k̶e̶d̶,̶ ̶a̶f̶t̶e̶r̶ ̶r̶e̶c̶e̶i̶v̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶r̶t̶w̶o̶r̶k̶,̶ ̶t̶o̶ ̶d̶o̶c̶u̶m̶e̶n̶t̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶i̶e̶c̶e̶ ̶i̶n̶ ̶i̶t̶s̶ ̶n̶e̶w̶ ̶h̶a̶b̶i̶t̶a̶t̶,̶ ̶a̶n̶ ̶i̶m̶p̶o̶r̶t̶a̶n̶t̶ ̶p̶a̶r̶t̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶r̶o̶c̶e̶s̶s̶.̶ ̶

A̶t̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶a̶m̶e̶ ̶t̶i̶m̶e̶,̶ ̶t̶h̶e̶r̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶o̶n̶g̶o̶i̶n̶g̶ ̶o̶n̶l̶i̶n̶e̶ ̶c̶o̶l̶l̶a̶b̶o̶r̶a̶t̶i̶o̶n̶s̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶f̶r̶i̶e̶n̶d̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶t̶r̶a̶n̶g̶e̶r̶s̶ ̶h̶a̶p̶p̶e̶n̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶r̶o̶u̶g̶h̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶l̶a̶t̶f̶o̶r̶m̶ ̶M̶A̶K̶E̶ ̶A̶ ̶R̶E̶Q̶U̶E̶S̶T̶,̶ ̶c̶o̶n̶s̶i̶s̶t̶i̶n̶g̶ ̶o̶f̶ ̶a̶ ̶w̶e̶b̶p̶a̶g̶e̶ ̶g̶i̶v̶i̶n̶g̶ ̶v̶i̶s̶i̶t̶o̶r̶s̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶b̶i̶l̶i̶t̶y̶ ̶t̶o̶ ̶c̶h̶o̶o̶s̶e̶ ̶t̶h̶e̶ ̶s̶u̶b̶j̶e̶c̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶a̶ ̶p̶a̶i̶n̶t̶i̶n̶g̶ ̶o̶r̶ ̶d̶r̶a̶w̶i̶n̶g̶.̶ ̶T̶h̶e̶ ̶w̶o̶r̶k̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶e̶v̶e̶n̶t̶u̶a̶l̶l̶y̶ ̶b̶e̶ ̶b̶o̶u̶g̶h̶t̶ ̶b̶y̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶p̶p̶l̶i̶c̶a̶n̶t̶ ̶w̶i̶t̶h̶o̶u̶t̶ ̶k̶n̶o̶w̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶i̶n̶a̶l̶ ̶r̶e̶s̶u̶l̶t̶.̶ ̶T̶h̶e̶ ̶s̶u̶b̶j̶e̶c̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶h̶e̶r̶ ̶w̶o̶r̶k̶s̶ ̶a̶r̶e̶ ̶o̶f̶t̶e̶n̶ ̶b̶a̶s̶e̶d̶ ̶o̶n̶ ̶d̶a̶i̶l̶y̶ ̶b̶a̶n̶a̶l̶i̶t̶i̶e̶s̶,̶ ̶ ̶p̶e̶r̶s̶o̶n̶a̶l̶ ̶o̶p̶i̶n̶i̶o̶n̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶g̶l̶o̶b̶a̶l̶ ̶w̶o̶r̶l̶d̶ ̶v̶i̶e̶w̶s̶.̶ ̶S̶h̶e̶ ̶l̶i̶k̶e̶s̶ ̶t̶o̶ ̶c̶o̶l̶l̶a̶b̶o̶r̶a̶t̶e̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶h̶e̶r̶ ̶y̶o̶u̶n̶g̶e̶r̶ ̶b̶r̶o̶t̶h̶e̶r̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶i̶s̶t̶e̶r̶,̶ ̶f̶o̶r̶m̶i̶n̶g̶ ̶a̶ ̶c̶o̶l̶l̶e̶c̶t̶i̶v̶e̶ ̶c̶a̶l̶l̶e̶d̶ ̶D̶e̶ ̶K̶i̶n̶d̶e̶r̶e̶n̶.̶ ̶H̶e̶r̶ ̶p̶a̶r̶t̶n̶e̶r̶ ̶i̶s̶ ̶s̶k̶a̶t̶e̶b̶o̶a̶r̶d̶i̶n̶g̶ ̶a̶n̶d̶ ̶a̶ ̶f̶e̶r̶v̶e̶n̶t̶ ̶n̶a̶t̶u̶r̶e̶-̶l̶o̶v̶e̶r̶,̶ ̶s̶h̶e̶d̶d̶i̶n̶g̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶o̶n̶ ̶d̶i̶f̶f̶e̶r̶e̶n̶t̶ ̶p̶o̶i̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶v̶i̶e̶w̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶k̶i̶n̶d̶s̶ ̶o̶f̶ ̶w̶i̶s̶d̶o̶m̶s̶ ̶—̶ ̶i̶n̶f̶l̶u̶e̶n̶c̶e̶s̶ ̶o̶f̶t̶e̶n̶ ̶s̶e̶e̶n̶ ̶i̶n̶ ̶h̶e̶r̶ ̶w̶o̶r̶k̶.̶ ̶H̶e̶r̶ ̶g̶r̶a̶n̶d̶-̶p̶a̶r̶e̶n̶t̶s̶ ̶a̶r̶e̶ ̶o̶f̶t̶e̶n̶ ̶p̶r̶o̶t̶a̶g̶o̶n̶i̶s̶t̶s̶ ̶i̶n̶ ̶h̶e̶r̶ ̶w̶o̶r̶k̶,̶ ̶e̶s̶p̶e̶c̶i̶a̶l̶l̶y̶ ̶i̶n̶ ̶v̶i̶d̶e̶o̶l̶o̶g̶u̶e̶s̶,̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶h̶e̶'̶s̶ ̶c̶u̶r̶r̶e̶n̶t̶l̶y̶ ̶w̶o̶r̶k̶i̶n̶g̶ ̶o̶n̶ ̶a̶ ̶d̶o̶c̶u̶m̶e̶n̶t̶a̶r̶y̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶l̶i̶f̶e̶.̶ ̶T̶o̶g̶e̶t̶h̶e̶r̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶h̶e̶r̶ ̶g̶r̶a̶n̶d̶-̶f̶a̶t̶h̶e̶r̶,̶ ̶A̶l̶b̶e̶r̶t̶ ̶X̶u̶ ̶(̶a̶c̶o̶u̶s̶t̶i̶c̶ ̶e̶n̶g̶i̶n̶e̶e̶r̶)̶ ̶a̶n̶d̶ ̶h̶e̶r̶ ̶m̶o̶t̶h̶e̶r̶,̶ ̶M̶i̶m̶i̶ ̶X̶u̶ ̶(̶s̶o̶u̶n̶d̶ ̶d̶e̶s̶i̶g̶n̶e̶r̶)̶,̶ ̶t̶h̶e̶ ̶t̶r̶i̶o̶ ̶f̶o̶r̶m̶s̶ ̶a̶ ̶c̶o̶l̶l̶a̶b̶o̶r̶a̶t̶i̶v̶e̶ ̶g̶r̶o̶u̶p̶,̶ ̶X̶U̶-̶B̶O̶X̶,̶ ̶c̶o̶n̶n̶e̶c̶t̶i̶n̶g̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶d̶i̶f̶f̶e̶r̶e̶n̶t̶ ̶v̶i̶e̶w̶s̶ ̶o̶n̶ ̶s̶o̶u̶n̶d̶ ̶a̶n̶d̶ ̶m̶u̶s̶i̶c̶.̶ ̶
education
2015-2017   Bachelor Mixed Media (Experimental Studio)
                    Luca School Of Arts, class of Esther Venrooy & Roel Kerckhofs
                    Ghent, Belgium


2017-2019   Fine Arts
                    Staedelschüle, class of Willem De Rooij
                    Frankfurt, Germany


shows & events

2014             4 Popsongs From Our Past, at Fabriek Ghent

2015             Le Physique Du Hazard, Expanded Drawing at Voorkamer, Lier
                    Genital Drawing Course I, LOK. 14 ,Ghent
                    Crusty Gig, Audioplant Antwerp

2016            Genital Drawing Course #2, 002 Ghent
                    Empathic Dolphin, for MaydayMayday Art Festival Ghent
                    Het Is Tijd Om Op Te Staan!!!, Spaanshuis Ghent
                    SOUND S.H.O.T., 002 Ghent
                    My First Soloshow: Everything Must Be Sold, De Gang, Ghent
                   

2017            Souvenirshop, with Portier Ghent (link)
                    Public Places, Screening On The Roof, site specific screening, Ghent
                    A Serious Artist Residence (livestream show) , 002, Ghent
                    12x20', Kunstroute Waregem, Waregem
                    Regels, Tumult Art Festival, Ghent
                    Cheese Is Life, A Choir (curated by Gerard Herman),
                      for BANG! Festival, Brussels
                    De Heilige Drievuldigheid (curated by Sarah Zeebroek),
                     for BANG! Festival, Brussels
                    Groupshow 'Getting Out of The Paté', KMNM, Kassel

2018             Café Solo at Rundgang Städelschule, Frankfurt Am Main
                    #predicitvetextsongs by Stine Sampers, at LowText, Berlin

                  

 

 

collaborations
2015            Performing The Great Downhill Of Little Tommy,
                    Fringe Festival, Edinburg
                    Performing in Belgica, Felix van Groeningen, 
                    Performing in Serial Drummer Girl by Koen Thijs,
                    DeSingel, Antwerp (link)
                  

2016            Groupshow MIxed Media, Vooruit, Ghent
                    Bjorn Borg Sport Couture, Stockholm (link)
                    Artist Talk / Performative Lecture, OMG!, Taipei
                    Video for Awkward Moments Serie I by Mimi Xu, London (link)
                

2017            Radiomakelij, PORTIER (link)
                    Filming for  'In Order Of Appearance', Zwart Wild at De Koer, Ghent (link)
                    Visuals for CAMPO, Ghent
                    Artwork for Awkward Moments by Mimi Xu

 

2018           Radio Ufff for Radio X, Frankfurt Am Main
         

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

now that you know everything about me

 

 

RMVSE7653.jpg